راهنما
دانستنی های آب و هوا
آموزش
 
تماس با ما
نام :
تلفن :
ایمیــل :
پیغام :

فرم سفارش دستگاه تصفیه آب صنعتی
* 1- نوع دستگاه مورد نیاز
* 2- نام و نام خانوادگی
* 3- شماره تماس
4- فکس
5- ایمیل
* 6- منطقه نصب دستگاه (موقعیت جغرافیایی)
* 7- میزان مصرف آب در 24 ساعت شبانه روز (lit/day)
* 8- TDS آب ورودی mg/L
* 9- دمای آب ورودی ° C
10- فشار آب ورودی bar
11- آنالیز آب ورودی
تاریخ آزمون آزمایش سختی کل (Total Hardness) بر اساس mg/L
قابلیت هدایت الکتریکی (Electrical Conductivity) mhos/cm
PH
قلیائت نسبت به فنل (Alkalinity to Phenolphthalein) mg/L
قلیائت کل (Total Alkalinity) mg/L کلسیم (Calcium) mg/L
منیزیم (Magnesium) mg/L کربنات (Carbonate) mg/L
کلراید (Chloride) mg/L سولفات (Sulphate) mg/L
بیکربنات (Bicarbonate) mg/L هیدروکسید (Hydroxide) mg/L
نیتریت (Nitrite) mg/L رنگ حقیقی آب (True Color) mg/L
طعم و بو (Taste and Odor) mg/L
12- مشخصات آب خروجی دستگاه (فقط مربوط به دستگاه های Professional)
13- دستگاه مورد نیاز شما دارای کدامیک از امکانات زیر باشد؟ (مربوط به دستگاههای brackish water و sea water)

14- جنس شاسی دستگاه را مشخص نمائید.
15- آیا نیاز به نصاب در محل دارید؟