راهنما
دانستنی های آب و هوا
آموزش
 
تماس با ما
نام :
تلفن :
ایمیــل :
پیغام :
صفحه اصلی / اخبار / سنتز كاتاليست هاي تسريع كننده تصفيه پساب هاي صنعتي

سنتز كاتاليست هاي تسريع كننده تصفيه پساب هاي صنعتي

پژوهشــگران دانشگاه آزاد اســلامي واحد شهرضا، با بررســي امکان حذف آلاينده هاي آلي از آب و يا پســاب هاي صنعتي به کمک کاتاليست هاي تهيه شده، موفق به ارائه يک نوع کاتاليست با قابليت هاي مناسب براي استفاده در تصفيه پساب هاي صنايع در ارتباط با ترکيبات نيتروآنيلين شدند.
ترکيبــات نيتروآنيليــن ممکــن اســت در طول فرآيندهاي مربوط به توليد صنعتي آنها و يا در تهيه رنگينه هاي آزو در محيط آزاد شود. اين ترکيبات از طريق تنفس، هضم و جذب مسميوميت زا مي باشند. احياء غيرآنزيمي ترکيبــات نيتروآروماتيک و توالي واکنش هاي شامل در احياء گروه نيترو منجر به توليد آمين هاي آروماتيک حدواسط بسيار واکنش پذير مي شــود. گروه هاي نيتروزو و هيدروکســيل امينو الکتروفيل بوده و مي توانند با بيومولکول ها برهم کنش داشــته و منجر به اثرات سرطان زايي، جهش زايي و سمي شــوند و با ورود به پساب هاي صنايع مربوطه منجر به چگالي بالاي آلودگي محيط زيســت شوند. بنابرايــن، جريان هاي صنعتي قبل از پيوســتن به مسيرهاي عمومي فاضالب به علت ماهيت پيچيده ي آلاينده هاي صنعتي بايستي تحت عمليات معين قرار گيرند.
هــدف از انجام اين تحقيق بررســي امکان حذف آلاينده هــاي آلي از آب و يا پســاب هاي صنعتي به کمک کاتاليســت هاي تهيه شــده ابتدا در مقياس آزمايشگاهي و سپس توسعه ي نتايج در مقياس هاي وسيع تر و کاربردي است. دکتر نسرين طالبيان، استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضايي اصفهان، در اين باره گفت: »نمونه هاي پودرقلع دي اکسيد بااستفاده از روش حلال گرمايي درآب به عنوان حلال و در دما و زمان واکنش متفاوت سنتز شدند. سپس نمونه ها با استفاده از تکنيک هاي طيف سنجي پراش اشعه ايکس، ميکروسکوپ روبش الکتروني و فرابنفش-مرئي شناســايي شدند. تغيير برخــي پارامترهاي ترموديناميکي ســنتز نظير دما و زمان واکنش حلال گرمايــي منجر به مورفولوژي متنوعي شــامل گل، گل کلــم، ميله مانند و کروي در محصولات شــد. بررسي هاي ســاختاري نشان مي دهــد که تمام نمونه ها شــامل فــاز هگزاگونال ورتزيت با کريســتالينتي بالا و اندازه متوسط ذرات در مقياس نانو مي باشــند.خواص ساختاري، نوري و مورفولوژي نانوســاختارها در ارتباط با ويژگي هاي فتوکاتاليتيکي جهــت تخريب آمين هاي آروماتيک »پارانيتروآنيليــن» و «2و4-دينيتروآنيليــن»به عنوان آلاينده نمونه تحت تابش نور فرابنفش مورد بررسي قرار گرفت. اثر پارامترهاي عملي نظير غلظت اوليه محلول ترکيب آلي و ســاختار شيميايي آن، زمان تابش دهي،pH محلول، مورفولوژي و ساختار کاتاليست بر روي بازده فتوتخريب پودرهاي  SnO2 بررسي وشرايط بهينه معرفي گرديد. معلوم شد که تخريب فتوکاتاليتيکي ترکيبات آلي برروي نمونه ها از سينتيک شبه-مرتبه اول پيروي مي کند. اختلاف در بازده فعاليــت فتوکاتاليتيکي پودرهاي ســنتز شــده با اختلاف در کريســتالينيتي، توزيع اندازه، خواص ساختاري، نوري و مورفولوژي سطحي آنها و ويژگي هاي ترکيبات تحت تخريب ارتباط دارد.
از آنجا که پتانســيل ذاتي و بالاي استفاده از ترکيبات آلي در صنايع مختلف و مقاومت آنهــا در مقابل تخريب و تبديل به محصوالت عاري از اثرات بيماري زايي و زيســت محيطي موجب وارد آمدن زيان هاي جبران ناپذير به ســالمت انســان مي شود نتايــج اين تحقيق جهــت کاربــرد در صنايع مختلف مصرف کننده (ترکيبات آلي) و مؤسسات آموزشي -تحقيقي قابل ارائه اســت. نتايج اين کارتحقيقاتي که به دســت دکتر نسرين طالبيــان و فرزانه جعفري نژاد (کارشــناس ارشــد
معدني) صورت گرفته اســت، در مجله ceramics international (جلد39، شماره10 ،7 سپتامبر سال
2013، صفحات8311 الي 8317) منتشرشده است.


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
منبع : مهندسي آب - sciencedirect.com